Juridische Informatie

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Op deze website rust een auteursrecht van Prodigma BV. De inhoud hiervan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde verwijzingen (links) in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Prodigma Consulting geen controle heeft. Prodigma Consulting draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van informatie op die servers.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site is verkregen.

Privacy Policy

Prodigma BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website. U kunt deze website anoniem bezoeken. Bij bezoek aan deze website zal Prodigma BV, met inachtneming van hetgeen hierna is bepaald, geen gegevens van u verzamelen en/of op enigerlei wijze verwerken.

Wanneer u deze website bezoekt, wordt het IP-adres vastgelegd met behulp van een zogenaamde statistic server. Deze server genereert gegevens die anoniem worden verwerkt en alleen voor statistische doeleinden worden gebruikt.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Indien u persoonlijke gegevens invult, behandelt Prodigma BV deze informatie vertrouwelijk. Wij gebruiken uw gegevens om aan u de door u gevraagde en relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Prodigma BV behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, kunt u per mail contact opnemen met Prodigma BV.